Vedtægter for foreningen Event Brønderslev

Vedtægter for Event Brønderslev (Anno 19.01.2012) Logo


1. Foreningens navn, hjemsted og formål

 • Foreningens navn er Event Brønderslev.
 • Foreningen er stiftet d. 19. januar 2012.
 • Foreningens hjemsted er Brønderslev kommune.
 • Foreningens hovedformål er at at skabe socialt samvær og hygge om byens borgere og erhvervsfolk ved at arrangere festlige events, til forskellige lejligheder eksempelvis i samarbejde med ”Den Runde Pavillons Venner”, ”Handelsstandsforeningen” mfl.
  Alle samarbejdspartnere til vareindkøb, skal være fra lokalområdet for at støtte disse. Evt. overskud går til efterfølgende arrangementer - samt støtte til Pavillionens Venner og andre velgørende foreninger, der gør et stykke lokalt arbejde.
  Som medlem af foreningen har man mulighed for at deltage i den årlige generalforsamling og fremføre evt. mulige forslag til Events afholdelse, samt at tage medansvar i afholdelse heraf. Også virksomheder kan rekvirere foreningen til at stå for afholdelse af diverse formere for Events. Julefester, fastelavnsfester, grillarrangementer osv. Det tilstræbes at arrangere min. 3-4 arrangementer årligt.
   

2. Medlemmer

 • Event Brønderslev udgjorde ved stiftelsen 7 personer, som samtidig udgør foreningens samlede bestyrelse.
 • Evt. yderligere optagelse af medlemmer kan blot ske hvis ny person bliver foreslået at en fra stiftelsesgruppen, og at minimum 2/3 af medlemmerne stemmer for optagelse.
 • Udmeldelse, Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel. Eventuelt allerede indbetalt kontingent refunderes ikke.
 • Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen
 • Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.
 • Eksklusion eller udelukkelse af et medlem kan finde sted, hvis medlemmet i gentagne tilfælde gør sig ufordelagtigt bemærket, eller hvis medlemmet i et enkelt tilfælde gør sig særligt ufordelagtigt bemærket. Spørgsmål vedrørende eksklusion eller udelukkelse af et medlem behandles af bestyrelsen. Eksklusion eller udelukkelse kan kun finde sted såfremt 2/3 af bestyrelsen stemmer for eksklusion, dernæst træder denne øjeblikkeligt i kraft. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
 • En eksklusion skal godkendes på den nærmest følgende ordinære generalforsamling. Den ordinære generalforsamlings afgørelse er endelig, såfremt den vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.
   

3. Generalforsamling

 • Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 • Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i februar måned og indvarsles ved e-mail til samtlige medlemmer senest 30 dage før.
 • Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
      1) Valg af dirigent
      2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
      3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
      4) Eventuelle forslag
      5) Fastsættelse af kontingent
      6) Valg af bestyrelse og suppleanter
      7) Valg af revisor
      8) Eventuelt
 • Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 • Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden.
 • Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, af de fremmødte medlemmer. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.
 • Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end eet medlem.
 • Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
   

4. Ledelse

 • Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Der vælges 2 suppleanter. Ønsker et bestyrelsesmedlem at forlade bestyrelsen, meddeles det senest 1/12, således at der kan stilles op til valg på næstkommende generalforsamling i februar. Der kan genopstilles til bestyrelsen.
 • Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.
 • Der gives fuldmagt fra formand samt næstformand til at kassereren kan råde over foreningens økonomi. Kassereren er ansvarlig for jævnligt at orientere bestyrelsen om afholdte udgifter, samt at fremlægge regnskab og bankudtog på bestyrelsesmøder.
 • Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
 • Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.
   

5. Hæftelse

 • Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Som det altid er tilfældet kan en bestyrelse pådrage sig et erstatningsansvar, hvis den disponerer i en situation, hvor det må betegnes som uansvarligt.
   

6. Regnskabsår

 • Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent.
 • Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
 • Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.
 • Et eventuelt overskud hensættes til afholdelse af yderligere nye Events og/eller doneres til en forening eller lign., bestyrelsen vedtager hvilken.
   

7. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

 • Ændring af nærværende vedtægter kan kun ske på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. En gennemførelse af vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af foreningens fremmødte medlemmer stemmer herfor.
 • Beslutning om foreningens ophør kan træffes på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst fire og max otte ugers mellemrum. Det kræves, at mindst to tredjedele af foreningens fremmødte medlemmer stemmer herfor.
 • Ved foreningens ophør anvendes dens eventuelle nettoformue til almennyttige formål, der ligger i naturlig forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling. 
                      

Seneste Vedtægtsændringer er foretaget…

- Ingen ændringer i vedtægter på ordinær generalforsamling 22/1 2016.
- Vedtægter ændret den 16/1 2014 på den ordinære generalforsamling.
- Vedtaget på den stiftende generalforsamling Torsdag d. 19. januar 2012.


info@eventbronderslev.dk   •  www.eventbronderslev.dk